Tự học online

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!

Forum Tổ hợp và toán rời rạc

Nội dung Đếm

Chuyên đề 1: Quy tắc đếm


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh2Nguyễn Ngọc Linh1

Bình luận: 3 - View: 39937

Ngày đăng:21:54:29 10-08-2016

Vài bài toán thực tế


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh1

Bình luận: 2 - View: 40030

Ngày đăng:23:10:14 10-08-2016

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!