Tự học online

A = \[\left( {2x - 5} \right)\left( {2x + 5} \right) - {\left( {2x - 3} \right)^2} - 12x\]

=4x2 – 25 – (4x2 – 12x + 9) – 12x

=4x2 – 25 – 4x2 + 12x – 9 – 12x

= – 34

Edit câu hỏi

B = x2 – 2x +y2+4y+8

= x2 – 2x + 1 + y2 + 4y + 4 + 3

= (x – 1)2 + (y + 2)2 + 3
\[\begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{l}
 {(x - 1)^2} \ge 0 \\
 {(y + 2)^2} \ge 0 \\
 \end{array} \right. \Rightarrow {(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} \ge 0 \\
  \Rightarrow {(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + 3 \ge 3 \\
 \end{array}\]
Đẳng thức xảy ra khi: \[\left\{ \begin{array}{l}
 {(x - 1)^2} = 0 \\
 {(y + 2)^2} = 0 \\
 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 x = 1 \\
 y =  - 2 \\
 \end{array} \right.\]
Vậy MinB = 3 khi $x = 1$ và $y = -2$

Edit câu hỏi

M(x) = 3x2 +mx + 7 và N(x) = x + 2
Giả sử 3x2 +mx + 7 = (x + 2).Q(x) + r
Do đa thức chia bậc 1 nên r là 1 số thực. Khi đó, cho $x = -2$ ta có:
$r = 19 - 2m$. Để dư là 9 thì: $19 - 2m = 9$
Suy ra m = 5

Edit câu hỏi

\[C = \frac{{2{x^2} + x + 2}}{{2x - 1}}\]
\[C = \frac{{2{x^2} + x + 2}}{{2x - 1}} = x + 1 + \frac{3}{{2x - 1}}\]
\[C \in Z \Leftrightarrow 2x - 1 \in U(3) = \left\{ { \pm 1; \pm 3} \right\}\]
Từ đó ta tìm được: \[x \in \left\{ {1;\,0;\,2;\, - 1} \right\}\]

Edit câu hỏi

$D(x) = x3 + 3x2 + ax + b;   E(x) = x2 – 4$

D(x) chia hết cho E(x) nếu: x3 + 3x2 + ax + b = (x2 – 4).F(x)

Cho x lần lượt bằng 2 và – 2 ta có: \[\left\{ \begin{array}{l}
 2a + b =  - 20 \\
  - 2a + b =  - 4 \\
 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 a =  - 4 \\
 b =  - 12 \\
 \end{array} \right.\]

Edit câu hỏi