Tự học online

I)Nhân, chia hai hay nhiều lũy thừa:
1)Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: \[{a^m}.\,{a^n} = \,{a^{m + n}}\]
2)Chia hai lũy thừa cùng cơ số: \[{a^m}:\,{a^n} = \,\frac{{{a^m}}}{{{a^n}}}\, = {a^{m - n}}\,\,\,(a \ne 0,\,m \ge n)\]
3)Lũy thừa một tích: \[{\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}.\,{b^m}\]
4)Lũy thừa một thương: \[{\left( {a:b} \right)^m} = {\left( {\frac{a}{b}} \right)^m} = \frac{{{a^m}}}{{{b^m}}} = {a^m}:{b^m}\,\,\,\,(b \ne 0)\]
II.Công thức khác:
-Định nghĩa:  \[{a^m} = \underbrace {a.a...a}_{m\,\,thua\,so\,\,a}\,\,\,(a \in Q,\,m \in N,\,m > 1)\]
-Lũy thừa của lũy thừa: \[{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\]
III.Quy ước:
\[{a^1} = a;\,\,\,\,{a^0} = 1\,\,(a \ne 0)\]

Edit câu hỏi

Tìm \[x \in Z\]   sao cho:
a)\[2.{\left( {x - 3} \right)^2} = 32\]
b)\[2.16 \ge {2^x} \ge 4\]
\[2.{\left( {x - 3} \right)^2} = 32\] \[2.16 \ge {2^x} \ge 4\]
\[\begin{array}{l}
 {\left( {x - 3} \right)^2} = 16 \\
 {\left( {x - 3} \right)^2} = {4^2} \\
 \end{array}\]
\[x - 3 = 4\]  hoặc  \[x - 3  =   - 4\]
\[x = 7\]   hoặc  \[x  =   - 1\]
\[\begin{array}{l}
 {2^5} \ge {2^x} \ge {2^2} \\
 5 \ge x \ge 2 \\
 \end{array}\]
Vì  \[x \in Z\]  nên  \[x \in \left\{ {2;\,3;\,4;\,5} \right\}\]

Edit câu hỏi

$\frac{{{8^6}{{.6}^6}{{.27}^2}}}{{{{81}^3}{4^{11}}}}$
\begin{align}\frac{{{8^6}{{.6}^6}{{.27}^2}}}{{{{81}^3}{{.4}^{11}}}}&\cssId{Step61}{=\frac{{{{\left( {{2^3}} \right)}^6}.{{\left( {2.3} \right)}^6}.{{\left( {{3^3}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{3^4}} \right)}^3}.{{\left( {{2^2}} \right)}^{11}}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B1)}\\&\cssId{Step62}{=\frac{{{2^{18}}{{.2}^6}{{.3}^6}{{.3}^6}}}{{{3^{12}}{{.2}^{22}}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B2)}\\&\cssId{Step63}{=\frac{{{2^{24}}{{.3}^{12}}}}{{{3^{12}}{{.2}^{22}}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B3)}\\&\cssId{Step64}{=\frac{{{2^2}.1}}{{1.1}} = 4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B4)}\\\end{align}

Edit câu hỏi

Bước 1: Phân tích các cơ số ra thừa số nguyên tố
Bước 2: Tính, sử dụng các công thức: \[{\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}.{b^m};\,\,\,\,\,{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\]
Bước 3: Nhân các lũy thừa cùng cơ số: \[{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\]
Bước 4: Chia các lũy thừa cùng cơ số (Rút gọn)

Edit câu hỏi

Bài 1: Tìm x biết
a)\[{3^{2x + 1}} = 81\]
b)\[{\left( {2x - 1} \right)^3} = 27\]
Bài 2: Tính  \[\frac{{{6^{11}}{{.12}^8}{{.9}^3}}}{{{{24}^9}{{.27}^6}}}\]

Edit câu hỏi